Lviv specialized secondary music boarding school named after S.Krushelnytska » General Education Department

Меню

General Education Department

Унікальною особливістю нашої школи є поєднання музичної освіти із загальною. Від перших днів становлення школи як спеціалізованої утвер­джувалася й розвивалася теорія і практика роботи з обдарованими дітьми в умовах профільної освіти. Спеціалізоване навчання вимагало варіативно­го, диференційованого підходу до вивчення предметів, оскільки передбачено різні вимоги до знань і практичних умінь учнів школи. Але завжди учителі загальноосвітнього циклу забезпечували ґрунтовність освіти, яка відповідала сучасним вимогам, враховували специфіку роботи з обдарованою молоддю.
Добрим словом треба згадати педагогів відділу, які творили славну істо­рію школи. Упродовж навчальної діяльності загальноосвітню підготовку здійснювали досвідчені, творчі педагоги. Це класоводи молодшої школи О. Бігун, М. Труш-Кунанець, П. Модна, Н. Садницька, Н. Демченко,0. Грищук, С. Лумиковська, Т. Волошин-Лемішко, Л. Зелінська, Т. Мокра, Жизномирська, О. Мостова, В. Сковронська, А. Сметаніна.
Серед викладачів української мови та літератури — Л. Мінко, В.Заремський, Л. Карпенко, А. Дробаха, М. Дядюх. Російської мови та літератури, а також зарубіжної літератури навчали К. Голубіна, Н. Бойко (Ланіна), Л. Єфіменко, H. Бєлих, О. Колесніченко. Іноземні мови викладали М. Білинська, А. Гер- шензон, Г. Мелешко, С. Шліхова, А. Ільницька, І. Мокшанська, А. Кальман, I. Максимович. Уроки історії вели К. Підвисоцький, Р. Єршов, Т. Гусєва, М. Федущак, П. Супик.
На природничо-математичному циклі працювали: математики — І. Швид­кий, А. Вовченко, В. Гумецька, І. Токар, О. Солинцева; фізики – Ф. Мільштейн, О. Печарська, Д. Тучинський; хіміки-М. Качан, І. Головина, географи — 3. Росихіна, С. Польовий; біологи — В. Котляревська, Е. Чеховська, Л. Гоза.
Учителями фізичної культури були: К. Білинський, І. Осідач, О. Дейне- га, В. Кисільова, В. Рудий, М. Нижн27-28ик, Л. Кухта.
Про високий професіоналізм викладачів свідчить нагородження відзна­кою “Відмінник народної освіти” учителів: української мови та літератури – В. Заремського, М. Попіля; російської мови та літератури – Л. Гніпович; історії – П. Ступика, Я. Джурика, а вчитель української мови й літератури А. Дробаха стала кавалером ордена Трудової слави.
Працю педагогів відділу в різні роки очолювали завідувачі В. Заремський, М. Попіль, Я. Джурик, О. Курач.
На різних етапах розвитку школи впродовж 40-80-х рр. учителі загаль­ноосвітнього відділу враховували особливості кожного учня, вводили його в систему загальнолюдських цінностей, вчили вміти бачити проблеми, що виникають у реальній дійсності, та шукати їх раціонального розв’язання. Школа в період становлення і розвитку незалежності України, зберігаючи славні традиції шкільного життя, оновлює й модернізує навчальний процес відповідно до викликів часу. Роботу загальноосвітнього відділу від 2005 р. організовує та спрямовує заступник директора загальноосвітнього циклу О. Кравець – учитель-методист, відмінник освіти України.
Основними завданнями освіти педагоги загальноосвітнього відділу вва­жають: виховання національно свідомого громадянина, держави, світу з усвідомленням його різноманітності, цілісності та єдності; створення макси­мально сприятливих умов для духовного, емоційного та фізичного розвитку; надання учням можливостей для оволодіння системою знань та умінь, твор­чої, дослідницько-пошукової реалізації індивідуальних здібностей та обдару­вань; впровадження нових форм та методів навчання й виховання, синтезу здобутків вітчизняної й зарубіжної педагогіки; формування почуття відпові­дальності перед суспільством за природну обдарованість, рис характеру, які б забезпечили у майбутньому реалізацію індивідуальних здібностей і обдару­вань у професійній, суспільно-державній та особистій сферах.
Таким чином, за своїм змістом та методами освіта й виховання на уроках є джерелом формування національної самосвідомості. Вони розвиваються на основі української мови, історії, культури та звичаїв з використанням педагогічних традицій і духовних досягнень свого народу, кращих здобут­ків інших народів світу. Саме з урахування цього працюють на відділі вчи­телі молодших класів: І. О. Білас, І. В. Захарко, С. Й. Лотиш, Г. Б. Мирка, О. І. Настюк., М. Т. Тепла, О. А. Романюк, О. Б. Улич, Г. Р. Грибик.
При плануванні навчального процесу в середніх і старших класах вра­ховуються оптимальні співвідношення гуманітарних і природничих дис­циплін, забезпечується максимальна гуманізація змісту природничих і математичних дисциплін, роль яких незамінна у формуванні наукової картини світу, розумінні місця людини у Всесвіті, природі, культурі й сус­пільстві. Вчителі математики: О. І. Курач, С. Г. Настюк, Г. Й. Гретчин – є спеціалістами вищої кваліфікаційної категорії; викладач фізики – вчитель-методист О. М. Мартинович, учитель хімії – І. Б. Палідович, біо­логії — О. І. Михалейко, географії — Б. П. Нищий, інформатики — У. 3. Корнецька — вміло домагаються якості навчально-виховного процесу через застосування інноваційних педагогічних методик, пам’ятають про особли­вість викладання цих предметів у пеціалізованій музичній школі.
Особливу увагу тут приділяють вивченню рідної мови та літератури – духовної скарбниці народу, що зосереджує красу й мудрість, з’єднує минуле з майбутнім у неповторних художніх образах. Незабутніми для випускни­ків школи залишаються театралізовані вистави під керівництвом учителів
Загальноосвітній відділ
школи: вчителя-методиста М. Г. Коваль та вчителя вищої кваліфікаційної категорії М. І. Стеценко. Уроки вчителя української мови та літератури О. Б. Кулик-Гнатюк виховують національну свідомість, патріотичну гор­дість за здобутки красного письменства українського народу.
Зміст історичної освіти спрямований на відновлення історичної пам’яті, формування на основі науково вивірених історичних фактів національної свідомості, розуміння її місця й ролі у житті кожної людини. Вчителі історії О. В. Кравець, О. Д. Галаник, Я. А. Джурик на своїх уроках прищеплюють уміння самостійно набувати необхідні знання, уміло використовувати їх на практиці для розв’язання різноманітних проблем, щоб згодом знайти своє місце у світі.
Суттєвого значення в системі загальної освіти школи надається ви­вченню іноземних мов. Через знання іноземних мов відбувається прилу­чення до культури народів світу, воно дає змогу для входження рідної на­ції до світового співтовариства. Саме це зумовлює розширення програм 3-х іноземних мов (англійської, німецької, французької). Вчителі англій­ської мови – Б. В. Слодиницька, Н. М. Роман, німецької – О. В. Продан, французької — М. М. Мовчан, А. О. Івасик забезпечують розвиток стійких навичок читання та розмовної активності.
Важливою складовою частиною змісту освіти є забезпечення фізично­го здоров’я школярів. Фізичній культурі тут приділяють значну увагу як складникові гармонійного розвитку людини. Учителі фізичної культури Ю. Г. Гусак, Р. М. Лука запроваджують сучасні методи проведення уроку, розробляючи рекомендації для конкретних умов навчання.
Завдяки роботі психолога Н. М. Барни у школі створено сприятливий психологічний клімат, умови для всебічного особистісного розвитку дітей, їхнього повноцінного психічного здоров’я, успішного навчання учнів різ­них вікових категорій, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини і можливих труднощів у адаптації під час переходу з однієї вікової категорії в іншу.
Значне місце в роботі відділу посідає туристично-краєзнавча робота. За останні роки учні відвідали багато визначних пам’яток: замки Львівщи­ни, заповідник Розточчя, Розлуч, Урич, батьківщину І. Франка – с. Нагуєвичі, Київ, поклали квіти на могилу Т. Шевченка у Каневі та ін.
Серед випускників школи – успішні люди, яким музика допомогла роз­крити інші їхні таланти та можливості. Праця вчителів відділу, застосу­вання ними сучасних освітніх методик — запорука органічного та дієвого впливу на становлення успішної особистості талановитого музиканта.

У 1-му ряді: О. Курач, М. Мовчан, М. Коваль, О. Кравець (заступник директора), С. Лотиш, О. Мартинович, Н. Барна (психолог), О. Настюк. У 2-му ряді: О. Галаник, О. Продан, І. Захарко, І. Палідович, А. Будзинська, Н. Петрущак, Г. Грибик, М. Стеценко. У 3-му ряді: Я. Джурик (заступник директора), Г. Мирка, І. Білас, О. Кулик, У. Корнецька, Б. Нищий. У 4-му ряді: Р. Лука, Г. Гретчин, Ю. Гусак, С. Настюк, О. Михалейко, А. Івасик. У 5-му ряді: М. Тепла, О. Романюк, Б. Слодиницька

 Викладачі відділу 50–90-х рр.


НОВИНИ   ВІДДІЛУ


20 грудня учні 3-х класів ходили на екскурсію в Альянс Франсез Львів. Це була захоплююча подорож Францією! Заняття проводилося за допомогою інноваційного та незвичного пристрою – інтерактивної дошки. Треба було бути дуже уважними, адже розмовляли лише французькою. Писати пальчиками було цікавіше, ніж крейдою чи фломастерами, а чарівні слова писали чарівною ручкою!


За ініціативи компанії Лінгвіст та видавництва CLE International 28 листопада учні 6-х класів отримали можливість провести по-новому цікаве та корисне заняття за запропонованими матеріалами з підручника Pixel A2 на тему “Найкраще місце для життя”. За задумом організаторів проекту кожен учасник повинен був представити своє житло та розповісти про його особливості (на зразок системи “розумного дому” або інших незвичних технологічних задумів). При бажанні можна було також додати опис навколишньої території, познайомити з мешканцями будинку і домашніми улюбленцями. Учасник повинен був бути готовим “захистити” свій проект, відповідаючи на всі можливі запитання від присутніх. Переможець визначався загальним голосуванням.


З метою оновлення інструментарію сучасного педагога для реалізації концепції Нової української школи у ЛССМШІ імені С. Крушельницької був проведений тренінг для педагогів «Педагогіка партнерства». Під час  тренінгу вчителі визначали особливості і способи партнерської  взаємодії всіх учасників освітнього процесу,  отримавши практичні навички в побудові партнерських взаємин.

                


Мала педрада:”Інноваційна діяльність школи в системі формування компетентноі особистості”. Мета: вироблення професійноі комптентності вчителів для впровадження інноваційних педагогічних технологій.проаналізовано готовність вчителів до роботи з обдарованими учнями.
Потрібно відмовитись від практики напакування учнів великим обсягом інформаціі та навчання за принципом “зазубрив-відповів-забув”, розвивати у дітей критичне і системне мислення, уміння висловлювати свою думку, логічно обгрунтовувати позицію… Було визначено методи формування ключових компетентностей учнів

Педрада пройшла в атмосфері порозуміння та взаємодіі, надала позитивний настрій

“Крок до Нової школи” відкритий урок викладача Білас Ірини Орестівни

          Крок до «Нової школи». Урок кейс у 2-б класі 18.12.2017 р. на тему «Чекаємо Миколая».
Учні були так захоплені роботою протягом дня, що ніхто не хотів виходити на перерви. Цей день закінчився захоплюючим квестом, у якому діти знайшли подарунки від Святого Миколая. Дитячі обличчя сяяли щастям.

 

Відкритий урок “Чотири пори року” викладач Білас Ірина Орестівна

Відкритий урок для батьків у 2-Б класі «Чотири пори року». На цьому уроці діти знайомилися з творчістю видатної поетеси «Ліни Костенко». Вірші написані поетесою у збірці для дітей «Бузиновий цар» та вивчені дітьми пісні передавали настрій веселого літа та похмурої осені, морозної зими та квітучої весни. Також усі мали можливість спробувати складати вірші. У декого таке заняття стало захопленням.

 

Викладач Мирка Світлана Йосипівна

          У 1-А класі 09.11.2017 року відбувся інтегрований урок на тему: Повітря. Його властивості.
          На уроці діти були дослідниками, науковцями, експериментаторами. Розкрили ази сформованих основ обчислювальної складової компетентності.
          Урок пройшов цікаво, весело, насичений різноманітними завданнями. Учні навчилися багато нового та самостійно робити висновки.
          Урок провела вчитель початкових класів Мирка Г.Б.